Close

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

מסכות הלחמה

מסכות הלחמה לרכיבים משטחים למעגל מודפס

מסכות ליטוגראפיות

מסכות להדפסים מדוייקים עד אחד מיקרון

פאלטות סלקטיביות

לפאלטות להרכבה יש מספר טכנולוגיות לפי שימושים


חלקים מדוייקים

חיתוך חלקים דקים בלייזר או בתהליך כימי

עריכת מעגלים מודפסים
ייצור מעגלים מודפסים לדגמים בלבד

באם יש לך צורך במעגל 1 או סדרת ייצור קטנה לפיתוח

שחזור הנדסי מלא

כאשר אין לך קבצי תכנון ויש לך רק דגם אחד ביד ואתה רוצה לייצרו

תוכנות לעיבוד

בתחום המעגלים המודפסים , בתחום המסכות .. בתחום ההרכבות האלקטרוניות